Bezpečný nákup*

#keramikasvarc

Produkty, ktoré môžete u mňa dostať zakúpiť, sú originálne. Dôkazom kvality mojích výrobkov a férového obchodu slúžia tiež vaše referencie.
E-shop Martiny Švarc si plní všetky svoje záväzky úplne. Dbá na konzistentnú kvalitu svojích produktov a služieb, dodržiava pravidlá bezpečného a bezproblémového nákupu. Všetky procesy sú jasné a pravdivé, informuje zákazníka o celom priebehu nákupu prehľadne a zrozumiteľne. Objednávky  vybavuje bezodkladne a reklamácie takisto. Disponuje len originálnym tovarom, má kvalitnú a pružnú komunikáciu so svojími zákazníkmi.
V súlade s ustanovením §12 odst. 1 c. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení, má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy do siedmich pracovných dní od prevzatia tovaru bez uvedenia dôvodu. V prípade, ak spotrebiteľ využije právo na odstúpenie od zmluvy v uvedenej lehote, berie na vedomie, že dodávateľ je oprávnený požadovať náhradu preukázateľne vynaložených nevyhnutných nákladov spojených s odstúpením od zmluvy.
Odstúpením od zmluvy sú si zmluvné strany povinné vrátiť navzájom poskytnuté plnenia. V prípade, ak spotrebiteľ už prevzal objednaný tovar, je povinný ho vrátiť v originálnom nepoškodenom balení. V prípade, ak spotrebiteľ vráti objednaný tovar poškodený, čiastočne spotrebovaný respektíve v stave, ktorý nie je v súlade so stavom, v ktorom bol predávajúcim odoslaný, berie na vedomie, že predávajúci je oprávnený si takto vzniknutú škodu, ktorú je predávajúci povinný preukázať, uhradiť zo sumy uhradenej spotrebiteľom za objednaný tovar.
Spotrebiteľ je zároveň povinný v odstúpení od zmluvy uviesť kontaktné údaje a číslo účtu, na ktorý má byť uhradená suma za objednaný tovar poukázaná zo strany predávajúceho. Predávajúci sa zaväzuje uhradiť zaplatenú sumu resp. sumu zníženú o vzniknutú škodu bezodkladne po vrátení objednaného tovaru.