Obchodné podmienky*

#keramikasvarc

1.1 Tieto obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) firmy studio Švarc, s.r.o., v zastúpení Martina Švarc, so sídlom Beniakovce 240, 044 42 Beniakovce, Slovenská republika, s identifikačním číslom (IČO): 54 514 908 a daňovým identifikačním číslom (DIČ): 2121706345 (ďalej len „predávajúci“) upravujú v súlade so zodpovedajúcim ustanovením Občianskeho zákonníka Slovenskej republiky (ďalej len „občiansky zákonník“) vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté na základe kúpnej zmluvy (ďalej len „kúpna zmluva“) za účelom predaja produktov a služieb predávajúceho fyzickej osobe (ďalej len „kupujúci“) prostredníctvom internetového obchodu prevádzkovaného na webovej stránke umiestnenej na internetovej adrese www.martinasvarc.sk (ďalej len „internetový obchod“).
1.2 Obchodné podmienky sa nevzťahujú na prípady, keď osoba, ktorá má v úmysle nakúpiť tovar od predávajúceho, je právnickou osobou alebo osobou, ktorá koná pri objednávaní tovaru v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci svojho samostatného výkonu povolania. V takom prípade sa právnická osoba obráti priamo na predávajúceho, aby spoločne uzavreli obchodnú zmluvu alebo dohodu s možnosťou veľkoobchodného odberu.
1.3 Ustanovenia odchylné od obchodných podmienok je možné dojednať v kúpnej zmluve alebo dohode. Odchylné dojednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok.
1.4 Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Kúpnu zmluvu je možné uzavrieť v slovenskom jazyku.
1.5 Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či dopĺňať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.
 
2.1 Všetka prezentácia tovaru umiestnená v internetovom obchode je informatívneho charakteru a predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu ohľadom tohto tovaru.
2.2 Internetový obchod obsahuje informácie o predávanom tovare, a to vrátane uvedených cien jednotlivého tovaru. Martina Švarc nie je platcom DPH. Ceny tovaru zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazené v internetovom obchode. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzavrieť kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok.
2.3 Internetový obchod obsahuje aj informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru označené ako „doprava“. Informácie o nákladoch s dodaním tovaru uvedené vo webovom rozhraní ako na doručenie v rámci územia Slovenskej republiky.
2.4 Pre objednanie tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár internetového obchodu. Objednávkový formulár obsahuje informácie o:
2.4.1 objednávanom tovare (objednávaný tovar „vloží“ kupujúci do elektronického nákupného košíka internetového obchodu),
2.4.2 spôsobu úhrady kúpnej ceny a
2.4.3 informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru (ďalej spoločne len ako „objednávka“).
2.5 Pred zaslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky kupujúci vložil, a to aj s ohľadom na možnosť kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát do objednávky. Údaje uvedené v odoslanej objednávke sú predávajúcim považované za správne. Bezodkladne po obdržaní objednávky dostane kupujúci potvrdenie elektronickou poštou o objednávke. Kupujúci berie na vedomie, že akékoľvek technické výpadky internetového obchodu môžu byť spôsobené výpadkom internetového serveru, alebo tretími stranami napr. poskytovateľom hostingu.
2.6 Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti od charakteru objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne ​​či telefonicky).
2.7 Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká doručením prijatia objednávky (akceptáciou), ktorá je predávajúcim zaslaná kupujúcemu elektronickou poštou na adresu elektronickej pošty kupujúceho.
2.8 Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám, pričom tieto náklady sa nelíšia od základnej sadzby.
3.1 Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu nasledujúcimi spôsobmi:
– bezhotovostne platbou kartou cez platobnú bránu, alebo bezhotovostne platbou cez platformu Apple Pay či Google Pay.
3.2 Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu aj náklady spojené s balením a dodaním tovaru v dohodnutej výške. Ak nie je uvedené výslovne inak, rozumejú sa ďalej kúpnou cenou aj náklady spojené s dodaním tovaru. Celková cena, ktorá musí byť zo strany kupujúceho zaplatená, aby týmto pokryl náklady spojené s nákupom, je uvedená po odoslaní objednávky ako „cena celkom“.
3.3 Predávajúci nepožaduje od kupujúceho zálohu či inú obdobnú platbu.
3.4 V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený okamihom úspešnej platby cez platobnú bránu alebo platformu Apple Pay a Google Pay.
3.5 Ak je to v obchodnom styku obvyklé, alebo ak je tak stanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, vystaví predávajúci ohľadom platieb vykonávaných na základe kúpnej zmluvy kupujúcemu doklad s uvedeným dátumom, špecifikáciou tovaru a DPH a údajmi o predajcovi a kupujúcom.
4.1 Kupujúci berie na vedomie, že nemožno okrem iného odstúpiť od kúpnej zmluvy dodávky tovaru, ktorá bola upravená podľa prianí kupujúceho alebo pre jeho osobu, od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, ako aj tovaru, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaný s iným tovarom, od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru v uzavretom obale, ktorý spotrebiteľ z obalu vyňal a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť a od kúpnej zmluvy o dodávke zvukovej alebo obrazovej nahrávky alebo počítačového programu, ak porušil ich pôvodný obal.
4.2 Ak sa nejedná o prípad uvedený v čl. 5.1 alebo o iný prípad, kedy nemožno od kúpnej zmluvy odstúpiť, má kupujúci právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to do štrnástich (14) dní od prevzatia tovaru, pričom v prípade, že predmetom kúpnej zmluvy je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, plynie táto lehota odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu odoslané v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete. Odstúpenie od kúpnej zmluvy kupujúci zašle na adresu elektronickej pošty predávajúceho, a to kontakt@martinasvarc.sk.
4.3 V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa čl. 5.2 obchodných podmienok sa kúpna zmluva od jej uzavretia ruší. Tovar musí byť predávajúcemu vrátený do štrnástich (14) dní od odstúpenia od zmluvy predávajúcemu nepoškodený a nepoužívaný. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, znáša kupujúci náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu, a to aj v tom prípade, keď tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu obvyklou poštovou cestou.
4.4 V prípade odstúpenia od zmluvy podľa čl. 5.2 obchodných podmienok vráti predávajúci peňažné prostriedky prijaté od kupujúceho do štrnástich (14) dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcemu, a to rovnakým spôsobom, akým ich predávajúci od kupujúceho prijal. Predávajúci je taktiež oprávnený vrátiť plnenie poskytnuté kupujúcim už pri vrátení tovaru kupujúcim či iným spôsobom, pokiaľ s tým kupujúci bude súhlasiť a nevzniknú tým kupujúcemu ďalšie náklady. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, ako mu kupujúci tovar vráti alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal.
4.5 Kupujúci berie na vedomie, že pokiaľ tovar vrátený kupujúcim bude poškodený, opotrebovaný či čiastočne spotrebovaný, vzniká predávajúcemu voči kupujúcemu nárok na náhradu škody jemu tým vzniknutý. Nárok na úhradu vzniknutej škody, nárok na úhradu škody vzniknutej na tovare je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.
4.6 Do doby prevzatia tovaru kupujúcim je predávajúci oprávnený kedykoľvek od kúpnej zmluvy odstúpiť. V takom prípade vráti predávajúci kupujúcemu kúpnu cenu bez zbytočného odkladu, a to bezhotovostne späť na kartu, ktorá bola použitá pri platení objednávky.
5.1 V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe osobitnej požiadavky kupujúceho, znáša kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.
5.2 V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.
5.3 Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek závad toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade, že vám bude doručený porušený obal, ktorý bude svedčiť o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať.
5.4 Ďalšie práva a povinnosti strán pri preprave tovaru môžu upraviť osobitné dodacie podmienky predávajúceho, ak sú predávajúcim vydané.
5.5 Predávajúci si vyhradzuje právo upozorniť kupujúceho na skutočnosť, že dodanie tovaru môže nadobudnúť oneskorenie až 30 dní z dôvodu ručnej výroby tovaru a povahy materiálov, z ktorých je tovar vyrábaný, ktoré predávajúci musí spracovať do finálneho výrobku a to až do okamihu, keď sú tieto materiály dostatočne suché.
 
6.1 Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadom práv z chybného plnenia sa riadia príslušnými všeobecne záväznými predpismi.
6.2 Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá vady. Najmä predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že v čase, keď kupujúci tovar prevzal:
6.2.1 má tovar, ktorý si strany dojednali, a ak chýba dojednanie, má také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca popísal alebo ktoré kupujúci očakával s ohľadom na povahu tovaru a na základe reklamy predávajúceho,
6.2.2 sa tovar hodí k účelu, ktorý na jeho použitie predávajúci uvádza alebo na ktorý sa tovar tohto druhu obvykle používa,
6.2.3 tovar zodpovedá kvalitou alebo prevedením dohodnutej vzorke alebo predlohe, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa dohodnutej vzorky alebo predlohy,
6.2.4 je tovar v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti
6.2.5 tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.
6.3 Ustanovenia uvedené v čl. 6.2 obchodných podmienok sa nepoužijú pri tovare predávanom za nižšiu cenu na vadu, pre ktorú bola nižšia cena dojednaná, na opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým užívaním, pri použitom tovare na vadu zodpovedajúcu miere používania alebo opotrebeniu, ktorú tovar mal pri prevzatí kupujúcim, alebo ak to vyplýva z povahy tovaru.
6.4 Ak sa prejaví vada v priebehu jedného (1) týždňa od prevzatia, má sa za to, že tovar bol chybný už pri prevzatí.
6.5 Práva z vadného plnenia uplatňuje kupujúci u predávajúceho elektronicky na adrese: kontakt@martinasvarc.sk, kde popíše vady a odhalené nedostatky, ktoré sú podľa jeho názoru vadným plnením. Pre vhodnejší popis chyby použije fotografia, ak je to možné. Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje moment, kedy predávajúci obdržal od kupujúceho reklamovaný tovar.
6.6 Ďalšie práva a povinnosti strán súvisiace so zodpovednosťou predávajúceho za vady môže upraviť reklamačný poriadok predávajúceho.
7.1 Kupujúci nadobúda vlastníctvo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny tovaru.
7.2 Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnym kódexom správania v zmysle ustanovenia Občianskeho zákonníka.
7.3 Informáciu o vybavení sťažnosti kupujúceho zašle predávajúci na elektronickú adresu kupujúceho: kontakt@martinasvarc.sk.
7.4 Predávajúci je oprávnený k predaju tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad pre ochranu osobných údajov.
V Košiciach, dňa 28.10. 2022